ده باید و پنج نباید برای

کنار آمدن با یک جدایی عاشقانه

;