درصد افراد باکره در جامعه مسن ژاپن رو به افزایش است

;