گفت‌وگوی رادیو عصر جدید با مهرداد درویش‌پور درباره

انتخاب ترامپ و گسترش راسیسم و سکسسیم

;