ه دنبال راهکار عملی برای مسئله بی‌خانمانی

«عقیم‌سازی» بی‌خانمان‌ها غیرانسانی است

«عقیم‌سازی» بی‌خانمان‌ها غیرانسانی است
;