وحشت از زایمان مرا از تجربه‌ی دوباره‌ی آن بازداشت

;