یکی از ما

قسمت هفتم: قایق ما
  - برگرفته از: دوجنسگرا /
۲۳ مرداد ۱۳۹۶