روز

آبان ۴, ۱۳۹۶

سیبیل پارتی

Snorrel Borrel

سیبیل پارتی

تاریخ: November 7, 2017
محل برگزاری:
Marcus-Antonius Anthoniusplaats 15, 6511 RT Nijmegen

حقوق بیناجنسی

/
۴ آبان ۱۳۹۶
کودکان به‌دنیاآمده با رشد جنسی میانی در معرض عمل‌های جراحی‌ای قرار می‌گیرند که به عقیده‌ی بسیاری، حقوق انسانی آن‌ها را نقض می‌کند.