چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی - قسمت دوم و پایانی
;