عوامل خشونت علیه کودکان

بروز ۷۰ درصد کودک آزاریها توسط والدین

;