کانادا زوج افغان محکوم به قتل ناموسی را اخراج می‌کند

;