قربانیان اسیدپاشی در هند با شهامت در صحنه مد و فشن

;