ترامپ خدمت تراجنسیتی‌ها در ارتش آمریکا را محدود کرد

;