مرد بریتانیایی که دیگران را به ایدز مبتلا کرده بود به حبس ابد محکوم شد

;