تجمع گروهی از شهروندان ماهشهری برای مقابله با کودک‌آزاری

;