نخستین مجری تلویزیونی تراجنسیتی در پاکستان کارش را آغاز کرد

;