ایالت کانزاس لایحه نفی اجازه فرزندپذیری زوج های همجنسگرا را رد کرد

;