ادل خواننده، خطبه عقد دو دوست همجنس‌گرایش را جاری کرد

;