پادشاه سوئد شرایط عضویت در آکادمی نوبل را تغییر می‌دهد

;