1479061206
تازه چه خبر؟,

ترامپ یک صیاد جنسی است

هری رید گفت نگران رفتاری است که در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ با جمعیت لاتین تبار، آمریکایی های آفریقایی تبار، همجنسگرایان، مسلمانان و دختران شود.

;