1490878425
اندیشه و فرهنگ,

کودک‌‌دامادی در ایران

‌ایران در زمره‌ی کشورهایی قرار دارد که قوانین آن بدون تعریف مشخصی از سن کودکی این اجازه را به قیم کودک می‌دهد تا قبل از پانزده‌سالگی پسران را به خانه‌ی بخت بفرستند!

;