روز

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

Refugees SEHAQ Picnic #3

پیک‌نیک سوم گروه صحاق برای پناهندگان

تاریخ: July 15, 2017
محل برگزاری:
Oosterpark, Amsterdam

Gaypride: Noodzaak of juist niet? Debat!

جلسه مناظره: آیا رژه افتخار به شیوه کنونی هنوز ضروری‌است یا به بی‌راهه رفته‌؟

تاریخ: July 11, 2017
محل برگزاری:
Jongerencentrum Flinty's Gedempte Oude Gracht 138, 2011 GX Haarlem