روز

شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

موهای من را بتراش، آینه‌ی من باش

Shave me, mirror me

موهای من را بتراش، آینه‌ی من شو

تاریخ: September 13, 2017
محل برگزاری:
Vrankrijk, Spuistraat 216, Amsterdam