روز

مهر ۱۲, ۱۳۹۶

Euthanasie en het zelfgekozen levenseinde

درباره‌ی اتانازی و انتخاب لحظه‌ی پایان زندگی

تاریخ: October 15, 2017
محل برگزاری:
Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN Amsterdam