روز

آذر ۷, ۱۳۹۶

زنان ایرانی

Iran’s Culture Wars and Dual Society Syndrome

جنگ فرهنگی در ایران و سندروم دوگانگی جامعه

تاریخ: December 15, 2017
محل برگزاری:
Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort Oudemanhuispoort 5, Amsterdam